Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 1

Zespół Składnic Lasów Państwowych
w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego119

ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy, pisemny

na sprzedaż środków trwałych:

  1. Samochód specjalny, pożarniczy FSC STARACHOWICE 266H, rok prod. 1985 – 1 szt.

            cena wywoławcza: 58.400,00 zł

  1. Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO 2.0 HDI, rok prod. 2004 – 1 szt.

(uszkodzony silnik)
cena wywoławcza: 1.500,00 zł

  1. Rozdrabniacz bijakowy do rowów RBR OTL-JAROCIN, rok prod. 2010 – 1 szt.

cena wywoławcza: 10.000,00 zł

  1. Strugarka do palików PROBST WPSS 200, rok prod. 2011 – 1 szt.
      cena wywoławcza: 118.100,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 do godz. 10:00, w siedzibie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard, pocztą  lub osobiście (sekretariat – pokój nr 109).

Oferta zawierająca wysokość proponowanej ceny nabycia oraz dokładne dane oferenta, powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2017 do godz. 11:00”.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 15.12.2017 o godz. 11:00.

Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie: BGŻ Oddz. Stargard,
nr 50 2030 0045 1110 0000 0232 4780 w terminie do dnia 15.11.2017 do godz. 10:00. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy sprzedającego. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu na wskazane konto. Wadium złożone przez nabywcę, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie 3 dni roboczych. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty spośród ofert o tej samej cenie. Okres związania ofertą – 30 dni.

Poszczególne środki trwałe można oglądać w dniach 04-14.12.2017 w godz. 8:00-14:00, w następujących miejscach: poz. 1, 2 i 3 – w siedzibie ZSLP w Stargardzie, poz. 4 – na Składnicy Drewna L.P. w Drezdenku.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie ZSLP w Stargardzie (pokój nr 105) lub telefonicznie pod numerem 91 577 18 32.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych środków trwałych ze sprzedaży oraz unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

 

OGŁOSZENIE 2

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie oferuje do sprzedaży słupki sosnowe, znajdujące się na składnicy drewna w Kliniskach Wielkich i w Nowym Drezdenku

(słupki pakowane we wiązkach):

 

słupki strugane (długość, średnica w cieńszym końcu) :

 

wymiary

cena netto zł./ szt.
SD Kliniska

cena netto zł./ szt.
SD Nowe Drezdenko

2,50 m, 6-7 cm

5,45

4,09

2,50 m, 6-8 cm

6,02

4,52

3,00 m, 5-6 cm

5,29

3,97

 

Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Słupki są ostrzone w grubszym końcu, nie są impregnowane.

Odbiór we własnym zakresie. W przypadku zakupu w ilości powyżej 2000 sztuk istnieje możliwość negocjacji w zakresie transportu.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 91 577 18 32 w. 335. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).

Zapraszamy