Asset Publisher

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 1

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH

w Stargardzie

73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 119

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2015 r., poz.349 z zm.)

oraz w oparciu o zgodę Dyrektora RDLP  Nr ZR.213.10.2017 ER z dn. 20.02.2017 r.

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczany na wynajem na czas nieoznaczony: dwóch pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia użytkowego zlokalizowanych na terenie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 119 i 115

 

Znak sprawy: DT.2217.4.2017                                               Data zamieszczenia: 02.03.2017 r.  

                                                                               

 1. Przedmiot przetargu

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:

 1. pomieszczenia biurowe mieszczące się w budynku biurowym nr inwentarzowy 105/0680

 

pomieszczenia biurowe

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]

pomieszczenie nr 22 w bud. biurowym nr inw. 105/0680

26,22 m2

13,50 zł za m2                       

pomieszczenie nr 23 w bud. biurowym nr inw.105/0680

25,54  m2

13,50 zł za m2                       

 

 

 

Pomieszczenie użytkowe

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]

pomieszczenie w budynku

 o nr inw. 101/0685

133,10  m2

4,50 zł za  m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Oferowana cena najmu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 1. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi

przedmiotu najmu: Zespół Składnic Lasów Państwowych pod nr telefonu: 091/5771832, e-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 1. Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zespołu Składnic Lasów Państwowych przy ul. Wojska Polskiego 119, Stargard. Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Wynajmujący – Zespół Składnic Lasów Państwowych nie wymaga wpłacenia wadium.
 2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:
 • Ofertę można złożyć osobiście do sekretariatu –pok. nr 109 I piętro w  siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty.  Oferta winna wpłynąć w terminie do dnia 15.03.2017 do godz. 10:30
   
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
 1. adresem organizatora przetargu,
 2. nazwą przetargu -  Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem wiat garażowo- magazynowych oraz pomieszczeń biurowych. Nie otwierać przed 15.03.2017 do godz. 11:30."
 3. oznaczeniem składającego ofertę i jego adresem dla korespondencji.
 1. Elementy mające wpływ na jej ocenę:  przy wyborze oferty ZSLP kierować się będzie wyłącznie  kryterium ceny.
 2. Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i  adres albo  nazwę firmy oferenta,
 • numer PESEL, NIP ,REGON oferenta, KRS o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
 • sposób wykorzystania nieruchomości,
 • oferowaną stawkę za wynajem przedmiotu przetargu,
 • oświadczenie  o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami przetargu , stanem nieruchomości, jej granicami oraz przyjęciem warunków bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu,
 • oświadczenie o braku zaległości w płatnościach na rzecz Skarbu Państwa,
 • oznaczenie szczegółowe przedmiotu najmu, którego dotyczy oferta.
 1.  Przekazanie nieruchomości  nastąpi na podstawie   protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. Miejsce i data publikacji ogłoszenia o przetargu:

OGŁOSZENIE 2

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie oferuje do sprzedaży słupki sosnowe, znajdujące się na składnicy drewna w Kliniskach Wielkich i w Nowym Drezdenku

(słupki pakowane we wiązkach):

 

słupki strugane (długość, średnica w cieńszym końcu) :

 

wymiary

cena netto zł./ szt.
SD Kliniska

cena netto zł./ szt.
SD Nowe Drezdenko

2,50 m, 6-7 cm

5,45

4,09

2,50 m, 6-8 cm

6,02

4,52

3,00 m, 5-6 cm

5,29

3,97

 

Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Słupki są ostrzone w grubszym końcu, nie są impregnowane.

Odbiór we własnym zakresie. W przypadku zakupu w ilości powyżej 2000 sztuk istnieje możliwość negocjacji w zakresie transportu.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 91 577 18 32 w. 335. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).

Zapraszamy