Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenia

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

OGŁASZA NABÓR DO PRACY

NA STANOWISKO DS. PŁAC

 

 

 

 

  1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 119

 

 

  1. Zakres ważniejszych zadań na stanowisku:
  1. naliczanie wynagrodzeń (sporządzanie list płac, weryfikacja dokumentacji oraz naliczeń),
  2. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji ZUS oraz sporządzanie formularzy ZUS m.in.
    w programie PŁATNIK,
  3. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji podatku dochodowego od osób fizycznych,
  4. naliczanie rezerw na świadczenia pracownicze,
  5. sporządzanie planów wynagrodzeń i narzutów,
  6. wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach,
  7. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) na wniosek pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz byłych pracowników na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwum,
  8. bieżące śledzenie i przestrzeganie przepisów w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

 

 

  1. Podstawowe wymagania dla kandydata:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  2. staż zawodowy min. 3 lata na stanowisku ds. płac lub księgowym,
  3. biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
  4. niekaralność oraz posiadanie pełnych praw cywilnych i obywatelskich.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
  1. znajomość przepisów w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
  2. znajomość programu Płatnik,
  3. znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
  4. predyspozycje osobowe: umiejętność pracy pod presja czasu, sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność dochowania tajemnicy służbowej

 

  1. Oferowane warunki:
  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z perspektywą nawiązania stosunku pracy na czas nieokreślony,
  2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (od 7:00 do 15:00),
  3. praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,
  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,
  5. wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29 stycznia 1998 r z późn. zmianami,
  6. świadczenia socjalne i zdrowotne.

 

  1. Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119

 

 

  1. Wymagane dokumenty:
  1. CV z danymi kontaktowymi (telefon, adres e-mail) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  2. list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
  3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem (załącznik nr 2)
  5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, opatrzone własnoręcznym podpisem (załącznik nr 3)
  6. do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, mile widziane referencje lub opinie od poprzednich pracodawców.

 

 

  1. Termin i miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego należy złożyć w terminie do 07.10.2019 r.:

  1. osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)
  2. pocztą tradycyjną na adres:

Zespól Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 119

Każda oferta powinna być opatrzona klauzulą NABÓR NA STANOWISKO DS. PŁAC

 

  1. Informacje dodatkowe:
  1. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie. Dokumenty, które wpłyną po wyzej wskazanym terminie, nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i zostaną odesłane.
  2. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
  3. Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
  4. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeżeli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty zostaną trwale zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
  5. Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie, bez podania przyczyny.
  6. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie nie zwraca kandydatom kosztów związanych z procesem rekrutacji.
  7. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważnione są:
  • pani Marta Szlagowska – starszy specjalista ds. pracowniczych, tel. 91/ 577 18 32, *131
  • pani Agnieszka Piasecka – Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, tel. 91/ 577 18 32, *611

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 

 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia o naborze

na stanowisko ds. płac

w ZSLP Stargard

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji

na wolne stanowisko pracy
w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

 

 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu,
w jakim Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji  
o ochronie danych osobowych, tj.:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard; tel.  91/577 18 32, fax. 91/ 577 28 99

e-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, w kwestiach związanych
z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, pod numerem telefonu (+48) 91 577 18 32 lub pisemnie na adres siedziby.

[Cel] Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. płac. 

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 2 tygodnie od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

[Prawa kandydata] Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.

Zakres danych, jakie pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie, zostałwskazany w art. 221 §1 oraz 221 §3 Kodeksu Pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również niezbędność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przezAdministratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego.

Przystąpienie do procesu rekrutacji ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 Kodeksu Pracy,
a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia procesu nawiązania stosunku pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w ww. procesie.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl,

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
w przepisach prawa.

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Posiada Pani/Pan prawo wnieść skargę do PUODO na Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa Pani/Pan, że Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie przetwarza Pani/Pana dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Pani/Pana praw. 

 

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia o naborze

na stanowisko ds. płac

w ZSLP Stargard

 

 

……………………………………, dnia ……………………

 

  1.  

Imię i nazwisko kandydata

 

 

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych

w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego

73-110 Stargard

 

 

  •  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko ds. płac, dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1000)

 

Zapoznałam/em się z treścią załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. płac w ZSLP Stargard  -  Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

 

 

 

 

                                                                       

…………………………………………………………………...

datai podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

Załącznik nr 3

do ogłoszenia o naborze

na stanowisko ds. płac

w ZSLP Stargard

 

 

……………………………………, dnia ……………………

 

  1.  

Imię i nazwisko kandydata

 

 

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych

w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego

73-110 Stargard

 

 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że:

  1. posiadam obywatelstwo ………………………………..
  2. korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

                                                                       

…………………………………………………………………...

datai podpis osoby składającej oświadczenie