Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 1

 

 

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH

w Stargardzie

73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 119

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2015 r., poz.349 z zm.)

oraz w oparciu o zgodę Dyrektora RDLP  Nr ZR.213.23.2017 ER z dn. 03.07.2017 r.

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczany na czas nieokreślony na wynajem wiaty magazynowo – garażowej nr 13 zlokalizowanej na terenie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie przy

ul. Wojska Polskiego 119

 

Znak sprawy: DT.2217.6.2017                                               Data zamieszczenia: 30.01.2017 r.  

       

                                                                    

 1. Przedmiot przetargu

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:

wiaty

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]

Wiata nr 13 w kompleksie wiat                  o nr inw.108/0667

15,00

5,00 zł

 

 

Wiaty magazynowo - garażowej nr inwentarzowy 108/0667 mieszczącej się na terenie ZSLP Stargard przy ul. Wojska Polskiego 119. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Oferowana cena najmu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 1. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi

przedmiotu najmu: Zespół Składnic Lasów Państwowych pod nr telefonu: 091/5771832, e-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 1. Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.02.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu Składnic Lasów Państwowych przy ul. Wojska Polskiego 119, Stargard. Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Wynajmujący – Zespół Składnic Lasów Państwowych nie wymaga wpłacenia wadium.
 2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:
 • Ofertę można złożyć osobiście do sekretariatu –pok. nr 109 I piętro w  siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty.  Oferta winna wpłynąć w terminie do dnia 13.02.2018 do godz. 11:30.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
 1. adresem organizatora przetargu,
 2. nazwą przetargu -  Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem wiaty magazynowo-garażowej nr 13. Nie otwierać przed 13.02.2018 do godz. 12:00.”
 3. oznaczeniem składającego ofertę i jego adresem dla korespondencji.

 

 1. Elementy mające wpływ na jej ocenę:  przy wyborze oferty ZSLP kierować się będzie wyłącznie  kryterium ceny.
 2. Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i  adres albo  nazwę firmy oferenta,
 • numer PESEL, NIP ,REGON oferenta, KRS o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
 • sposób wykorzystania nieruchomości,
 • oferowaną stawkę za wynajem przedmiotu przetargu,
 • oświadczenie  o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami przetargu , stanem nieruchomości, jej granicami oraz przyjęciem warunków bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu,
 • oświadczenie o braku zaległości w płatnościach na rzecz Skarbu Państwa,
 • oznaczenie szczegółowe przedmiotu najmu, którego dotyczy oferta.
 1.  Przekazanie nieruchomości  nastąpi na podstawie   protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. Miejsce i data publikacji ogłoszenia o przetargu:

 

 • Przetarg - dokument

 

OGŁOSZENIE 2

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie oferuje do sprzedaży słupki sosnowe, znajdujące się na składnicy drewna w Kliniskach Wielkich i w Nowym Drezdenku

(słupki pakowane we wiązkach):

 

słupki strugane (długość, średnica w cieńszym końcu) :

 

wymiary

cena netto zł./ szt.
SD Kliniska

cena netto zł./ szt.
SD Nowe Drezdenko

2,50 m, 6-7 cm

5,45

4,09

2,50 m, 6-8 cm

6,02

4,52

3,00 m, 5-6 cm

5,29

3,97

 

Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Słupki są ostrzone w grubszym końcu, nie są impregnowane.

Odbiór we własnym zakresie. W przypadku zakupu w ilości powyżej 2000 sztuk istnieje możliwość negocjacji w zakresie transportu.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 91 577 18 32 w. 335. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).

Zapraszamy