Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 1

 

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH

w Stargardzie

73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 119

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2015 r., poz.349 z zm.)

oraz w oparciu o zgody Dyrektora RDLP  Nr OL.2217.02.2018 ER z dn. 06.03.2018 r.,

Nr ZR.213.26.2017 ER z dn.04.08.2017 r., ZR.213.23.2017 ER z dn.03.07.2017 r., ZR.213.10.2017 z dn.20.02.2017 r., ZR.213.37.2016 z dn.30.11.2016 r., ZR.213.24.2015
z dn. 07.12.2017 r.

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczany na czas nieokreślony na wynajem pomieszczeń biurowych i użytkowych oraz wiaty magazynowo - garażowej lokalizowanych na terenie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie przy

ul. Wojska Polskiego 119 i 115

 

                                                                                                        Data zamieszczenia: 15.03.2018 r.  

Znak sprawy: DT.2217.5.2018                           

 1. Przedmiot przetargu

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:

wiaty

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]

Wiata nr 13 w kompleksie wiat                  o nr inw.108/0667

15,00

5,00 zł

 1. Wiaty magazynowo - garażowej nr inw. 108/0667 mieszczącej się na terenie ZSLP Stargard przy ul. Wojska Polskiego 119

 

 

 

 1. Pomieszczeń usługowych mieszczących się w budynku kotłowni na Woj. Polskiego 115
  o nr inw. 105/0685

Pomieszczenia usługowe

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]

Pomieszczenie usługowe mieszczące się w budynku Woj.Pol.115

11,50

8,02 zł

Pomieszczenia usługowe mieszczące się w budynku Woj.Pol.115

186,00

8,02 zł

 

 

 

 

 

 1. Pomieszczenia biurowe mieszczące się w budynku biurowym na Woj. Polskiego 119

o nr. inw. 105/0682 i 105/0680

Pomieszczenia biurowe

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]

Pomieszczenie biurowe nr 1 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0682

33,63

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 10 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0682

16,74

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 14 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0682

16,25

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 21 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0680

12,31

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 22 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0680

26,22

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 23 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0680

25,54

 

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 32 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0680

7,82

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 33 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0680

12,03

17,10 zł

Pomieszczenie biurowe nr 34 mieszczące się w budynku Woj.Pol.119 o nr inw. 105/0680

6,99

17,10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Oferowana cena najmu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 1. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi

przedmiotu najmu: Zespół Składnic Lasów Państwowych pod nr telefonu: 091/5771832, e-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 1. Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu Składnic Lasów Państwowych przy ul. Wojska Polskiego 119, Stargard. Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Wynajmujący – Zespół Składnic Lasów Państwowych nie wymaga wpłacenia wadium.
 2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:
 • Ofertę można złożyć osobiście do sekretariatu –pok. nr 109 I piętro w  siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty.  Oferta winna wpłynąć w terminie do dnia 29.03.2018 do godz. 11:30.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
 1. adresem organizatora przetargu,
 2. nazwą przetargu -  Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem wiaty magazynowo-garażowej, pomieszczeń biurowych i usługowych. Nie otwierać przed 29.03.2018 do godz. 12:00.”
 3. oznaczeniem składającego ofertę i jego adresem dla korespondencji.
 1. Elementy mające wpływ na jej ocenę:  przy wyborze oferty ZSLP kierować się będzie wyłącznie  kryterium ceny.
 2. Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i  adres albo  nazwę firmy oferenta,
 • numer PESEL, NIP ,REGON oferenta, KRS o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
 • sposób wykorzystania nieruchomości,
 • oferowaną stawkę za wynajem przedmiotu przetargu,
 • oświadczenie  o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami przetargu , stanem nieruchomości, jej granicami oraz przyjęciem warunków bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu,
 • oświadczenie o braku zaległości w płatnościach na rzecz Skarbu Państwa,
 • oznaczenie szczegółowe przedmiotu najmu, którego dotyczy oferta.
 1.  Przekazanie nieruchomości  nastąpi na podstawie   protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. Miejsce i data publikacji ogłoszenia o przetargu:

 

 

 

 

INFORMACJA

z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
na sprzedaż środków trwałych

 

 

W dniu 12.03.2018 o godz. 12:00 dokonano otwarcia ofert oraz przeprowadzono ich ocenę zgodnie
z ogłoszonym w dniu 21.02.2018 przetargiem na sprzedaż następujących środków trwałych:

 

 1. Samochód specjalny, pożarniczy FSC STARACHOWICE 266H, rok prod. 1985 – 1 szt.

cena wywoławcza: 35.000,00 zł

brak ofert

 

 1. Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO 2.0 HDI, rok prod. 2004 – 1 szt.

(uszkodzony silnik)
cena wywoławcza: 1.300,00 zł

najwyższa zaoferowana cena: 2.126,00 zł

 

 1. Rozdrabniacz bijakowy do rowów RBR OTL-JAROCIN, rok prod. 2010 – 1 szt.

cena wywoławcza: 5.000,00 zł

najwyższa zaoferowana cena: 5.636,00 zł

 

 1. Strugarka do palików PROBST WPSS 200, rok prod. 2011 – 1 szt.
  cena wywoławcza: 59.500,00 zł

brak ofert

 

 1. Pilarka rozdzielcza DCKRD 50
  cena wywoławcza: 5.900,00 zł

brak ofert

 

 1. Wóz asenizacyjny 2-osiowy, rok prod. 1993 – 1 szt.
  cena wywoławcza: 2.900,00 zł

najwyższa zaoferowana cena: 3.736,00 zł

 

OGŁOSZENIE 2

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych
w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego119

ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy, pisemny

na sprzedaż środków trwałych:

 1. Samochód specjalny, pożarniczy FSC STARACHOWICE 266H, rok prod. 1985 – 1 szt.
  cena wywoławcza: 35.000,00 zł
 2. Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO 2.0 HDI, rok prod. 2004 – 1 szt (uszkodzony silnik)
  cena wywoławcza: 1.300,00 zł
 3. Rozdrabniacz bijakowy do rowów RBR OTL-JAROCIN, rok prod. 2010 – 1 szt.
  cena wywoławcza: 5.000,00 zł
 4. Strugarka do palików PROBST WPSS 200, rok prod. 2011 – 1 szt.
  cena wywoławcza: 59.500,00 zł
 5. Pilarka rozdzielcza DCKRD 50
  cena wywoławcza: 5.900,00 zł
 6. Wóz asenizacyjny 2-osiowy, rok prod. 1993 – 1 szt.
  cena wywoławcza: 2.900,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2018 do godz. 11:00, w siedzibie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard, pocztą  lub osobiście (sekretariat – pokój nr 109).

Oferta zawierająca wysokość proponowanej ceny nabycia oraz dokładne dane oferenta, powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – NIE OTWIERAĆ PRZED 12.03.2018 do godz. 12:00”.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 12.03.2018 o godz. 12:00.

Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie: BGŻ Oddz. Stargard,
nr 50 2030 0045 1110 0000 0232 4780 w terminie do dnia 12.03.2018 do godz. 10:00. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy sprzedającego. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu na wskazane konto. Wadium złożone przez nabywcę, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie 3 dni roboczych. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty spośród ofert o tej samej cenie. Okres związania ofertą – 30 dni.

Poszczególne środki trwałe można oglądać w dniach 05-08.03.2018 w godz. 8:00-14:00, w następujących miejscach: poz. 1, 2 i 3 – w siedzibie ZSLP w Stargardzie, poz. 4 i 5 – na Składnicy Drewna L.P. w Drezdenku, poz. 6 – na Składnicy Drewna L.P. w Nowinach Wielkich.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie ZSLP w Stargardzie (pokój nr 105) lub telefonicznie pod numerem 91 577 18 32.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych środków trwałych ze sprzedaży oraz unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

 

 • Przetarg - dokument

 

OGŁOSZENIE 3

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie oferuje do sprzedaży słupki sosnowe, znajdujące się na składnicy drewna w Kliniskach Wielkich i w Nowym Drezdenku

(słupki pakowane we wiązkach):

 

słupki strugane (długość, średnica w cieńszym końcu) :

 

wymiary

cena netto zł./ szt.
SD Kliniska

cena netto zł./ szt.
SD Nowe Drezdenko

2,50 m, 6-7 cm

5,45

4,09

2,50 m, 6-8 cm

6,02

4,52

3,00 m, 5-6 cm

5,29

3,97

 

Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Słupki są ostrzone w grubszym końcu, nie są impregnowane.

Odbiór we własnym zakresie. W przypadku zakupu w ilości powyżej 2000 sztuk istnieje możliwość negocjacji w zakresie transportu.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 91 577 18 32 w. 335. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).

Zapraszamy